Privacy statement van Dakshampoo

DAKSHAMPOO (met KvK-nummer: 58685979) gevestigd te (8041 BL) Zwolle aan het adres Grote Voort 293a (hierna: DAKSHAMPOO)  is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals bedoeld en genoemd in deze privacyverklaring.

DAKSHAMPOO houdt zich bezig met het vermarkten van producten voor het onderhouden van daken, gevels en terrassen. Dit vermarkten geschiedt op basis van gesloten koopovereenkomsten. Om deze overeenkomsten te kunnen afhandelen, is het voor DAKSHAMPOO noodzakelijk gegevens te verwerken.

Deze gegevens die worden verwerkt kunnen betrekking hebben op bestellingen en/of bedrijven, maar ook kan er sprake zijn van data op basis waarvan individuen kunnen worden geïdentificeerd. Het kan daarbij gaan om NAW-gegevens, bezorgadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en betaalgegevens.

Zonder deze informatie kan de juiste orderinformatie niet worden gekoppeld aan de juiste klantaccount en contactinformatie, waardoor het voor Dakshampoo niet mogelijk is om de overeenkomsten op de juiste wijze na te komen.

Met betrekking tot marketingactiviteiten worden de programma’s Google Analytics en Google AdWords gebruikt. Ook via deze programma’s worden gegevens verwerkt. Dit ingevolge het gerechtvaardigd belang dat Dakshampoo heeft bij deze verwerking. Deze programma’s bieden Dakshampoo namelijk de mogelijkheid te onderzoeken hoe (potentiële) klanten kunnen worden aangesproken met bestaande of nieuwe producten.

Zonder het gebruik van deze programma’s is het voor Dakshampoo niet haalbaar om marktonderzoek te verrichten en bestaande en nieuwe klanten aan te spreken.

Wanneer verkrijgt Dakshampoo de (persoons-)gegevens

Dakshampoo verkrijgt deze gegevens wanneer er door een (nieuwe) relatie contact wordt gezocht, dit al dan niet via de website van Dakshampoo, en er door deze relatie gegevens worden verstrekt.

Waar nodig zullen deze gegevens door Dakshampoo worden verwerkt.

Google Analytics

Ten behoeve van marketingdoeleinden maakt Dakshampoo gebruik van Google Analytics en Google Adwords. Hiermee wordt het voor Dakshampoo mogelijk om in bepaalde mate marktonderzoek te doen.

Met Google Analytics is het mogelijk om informatie als IP-adressen te verkrijgen die mogelijk kunnen leiden tot de identificatie van enig (natuurlijk) persoon. Om die reden vallen ook deze gegevens onder de werking van de AVG.

Hoelang worden (persoons-)gegevens door Dakshampoo bewaard

Ingevolge de fiscale wetgeving is Dakshampoo verplicht om gegevens gerelateerd aan orders gedurende 7 jaren te bewaren.

(Persoons-)gegevens die zijn verkregen met betrekking tot een bepaald klantaccount worden bij Dakshampoo bewaard tot het moment de klantrelatie expliciet door de klant wordt opgezegd c.q. beëindigd. Dakshampoo acht het voor een gerichte en op de klantwens afgestemde dienstverlening van belang deze gegevens voor deze termijn te bewaren. Na beëindiging van de klantrelatie zullen de (persoons-)gegevens binnen 12 maanden worden verwijderd uit de systemen van Dakshampoo of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Gegevens die zijn verkregen door het gebruik van Google Analytics en/of Google Adwords worden uiterlijk 50 maanden na ontvangst verwijderd. Dakshampoo stelt deze termijn als redelijk te zien, nu zij deze periode nodig heeft om gevolg te kunnen geven aan de uitkomst van het marktonderzoek en het productassortiment en het beleid daarop aan te passen.

(Persoons-)gegevens die niet van doen hebben met één van bovenstaande opties worden binnen 2 maanden na ontvangst verwijderd of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Met wie deelt Dakshampoo de gegevens

Voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering is Dakshampoo ertoe gehouden derden in te schakelen.

M.b.t. de bedrijfsvoering

Door Dakshampoo wordt gebruik gemaakt van de diensten en producten van derden. Zo wordt naast het gebruik van een externe accountant, een partij ingeschakeld die diensten verleent op het gebied van hosting en onderhoud van de website. Intern maakt Dakshampoo daarbij gebruik van Office 365 en soortgelijke programma’s ten behoeve van de interne en externe correspondentie en planning.

Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens van de relaties van Dakshampoo Met deze partijen gaat Dakshampoo een verwerkersovereenkomst aan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.

M.b.t. de dienstverlening

Met betrekking tot de dienstverlening vanuit Dakshampoo wordt regelmatig gebruik gemaakt van partijen die de afhandeling van overeenkomsten mede mogelijk maken.

Gedacht kan worden aan externe transporteurs die worden ingeschakeld voor het bezorgen van de orders. Aan deze partners worden de gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor een goede afhandeling van de overeenkomst. Ook met deze partijen worden verwerkersovereenkomsten aangegaan om de bescherming en het gebruik van relatiegegevens te regelen.

Andere derden

Zonder toestemming van de relatie van Dakshampoo worden er geen gegevens gedeeld met andere derden. Enige uitzondering hierop is het geval Dakshampoo hiertoe wordt verplicht op grond van een wettelijke bepaling.

Opslag in EER

De gegevens worden daarbij opgeslagen in de EU zodat het delen van de gegevens met een land buiten de EU niet noodzakelijk is. Uitzondering daarop zijn de gegevens die via Google worden opgeslagen op één van hun servers in een land buiten de EU. Hiervoor gaat Dakshampoo een verwerkersovereenkomst met Google aan.

Zonder dat Dakshampoo hiertoe verplicht wordt op grond van een wettelijke bepaling zullen gegevens verder niet gedeeld worden met (bedrijven gevestigd in) een land buiten de EU.

Beveiliging van gegevens

Dakshampoo draagt zorg voor organisatorische en technische maatregelen om (persoons-) gegevens te beveiligen. Zo wordt er onder meer met de hostingpartij gekeken naar beveiliging van de gegevens die worden ontvangen na gebruik van de webshop en wordt er gebruik gemaakt van een goede firewall en anti-virussoftware. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van tweestapsverificatie om de inlog extra te beveiligen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links (of anders) met Dakshampoo verbonden zijn. Dakshampoo kan namelijk niet garanderen dat deze partijen op de gewenste wijze met (persoons-)gegevens omgaan. Geadviseerd wordt om desgewenst van deze derde partijen de privacyverklaring te raadplegen om na te kunnen gaan hoe zij met gegevens omgaan.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Ingevolge de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten over uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn hieronder weergegeven. Wanneer u een verzoek en/of opmerking heeft met betrekking tot één of meerdere van deze rechten, dan kunt u zich tot Dakshampoo wenden via onderstaande contactgegevens. Uw verzoek verwerken wij binnen 14 dagen.

E-mail : info@dakshampoo-shop.nl

Telefoon : +31(0)38 3377 555

Post : Dakshampoo, Grote Voort 293a, 8041 BL Zwolle

Recht op inzage

Zo heeft u het recht op inzage in de gegevens die Dakshampoo van u beschikbaar heeft.

Recht op correctie, beperking en verwijdering

U heeft ook het recht om de gegevens die Dakshampoo van u beschikbaar heeft te laten corrigeren, aan te vullen of in zijn geheel te laten verwijderen.

Met betrekking tot de verwijdering van gegevens dient Dakshampoo zich te houden aan de bewaarplicht die haar wordt opgelegd ingevolge de Wet. Dakshampoo ontkomt er dan ook niet aan de gegevens die onder deze bewaarplicht vallen te bewaren. Alle (eventuele) overige gegevens worden daarbij - na een uitdrukkelijk verzoek - wel verwijderd uit de systemen van Dakshampoo

Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Dakshampoo uw gegevens wel bewaart, maar verder niet langer gebruikt. Hiervan kan in meerdere gevallen sprake zijn. Een voorbeeld hiervan is een aan te vangen juridisch proces waarvoor u de gegevens nodig kunt hebben. Wanneer u van mening bent dat u het recht op beperking toekomt, wordt u verzocht contact met Dakshampoo op te nemen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft daarnaast ook het recht om de persoonsgegevens die Dakshampoo van u bewaart te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. U kunt deze gegevens dat vervolgens bijvoorbeeld ter bewaring of verwerking opnemen in uw database of die van een derde partij.

Recht op intrekken van toestemming

U heeft het recht om de door u verleende toestemming tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens in te trekken. Wanneer u daartoe een verzoek wenst te doen, kunt u ons bereiken via 1 van de bovenstaande contactmogelijkheden.

Klachten & de Autoriteit Persoonsgegevens

Dakshampoo hoort het graag wanneer er klachten zijn over de verwerking en bescherming van gegevens. U heeft zelfs het recht om hierover een klacht in te dienen. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van bovenstaande contactgegevens.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap)

Wijzigingen m.b.t. deze privacyverklaring

De inhoud van deze verklaring kan op den duur wijzigen. Dakshampoo adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aan de hand van de datum bovenaan de verklaring kan worden afgeleid wanneer de verklaring voor het laatst gewijzigd is.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw (persoons-)gegevens dan staan wij u graag te woord.

Winkelwagen
Onafhankelijk geverifieerd
61 beoordelingen